Stanovy


Stanovy občanského sdružení
KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA
Schválené na Valné hromadě dne 9.4. 2000.


I. - Úvodní ustanovení

1) Název: Klub Domino, Dětská tisková agentura
Zkráceně buď Klub Domino (KD) nebo Dětská tisková agentura (DTA)
2) Mezinárodní název je Czech Children Press Agency (CCPA)
3) Sídlo občanského sdružení je v Praze

II. - Právní postavení

1) Klub Domino, Dětská tisková agentura je dobrovolné, nezávislé, neziskové a nepolitické sdružení dětí, mládeže a dospělých se společným zájmem vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb o sdružování občanů a souvisejících předpisů.
2) Klub Domino, Dětská tisková agentura je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 23.6.1992 pod číslem VSC/1-12037/92-R.

III. - Poslání Klubu Domino, Dětské tiskové agentury

1) Podpora a propagace všech činností, které mohou podnítit rozvoj smysluplné činnosti dětí ve volném čase. K tomuto účelu Klub Domino, Dětská tisková agentura spolupracuje se sdělovacími prostředky a s odborníky z oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.
2) Podněcuje, zaznamenává a propaguje činnost dětských kolektivů, domů dětí a mládeže, organizací dětí i dospělých, které se na náplni volného času dětí podílejí.
3) Podchycuje a rozvíjí talent a zájem dětí o práci ve sdělovacích prostředcích.
4) Vyvíjí vlastní nezávislou činnost ve prospěch organizovaných i neorganizovaných dětí a mládeže.
5) Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, nežádoucím druhům závislostí a dalším sociálně patogenním jevům působících na děti a mládež
6) Navazuje kontakty a spolupracuje s podobnými organizacemi působícími v ČR i v zahraničí.

IV. - Členství

1) Členem Klubu Domino, Dětské tiskové agentury se může stát každý, kdo o to projeví zájem, souhlasí se stanovami a zaplatí členské příspěvky.
2) Členem může být jak jednotlivec, tak společenská, zájmová, výrobní či jiná organizace, fyzické i právnické osoby. Na věku a bydlišti člena nezáleží.
3) Členství vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
4) Dokladem členství je platný průkaz.
5) Členství zaniká:
Rozhodnutím člena o vystoupení nebo nezaplacením členského příspěvku.
Úmrtím člena.
U právnické osoby jejím zrušením.
Neplněním základních členských povinností
Zrušením na základě rozhodnutí Rady nebo valné hromady
Zánikem Klubu Domino, Dětské tiskové agentury
6) Čestným členem KLUB DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY může být fyzická nebo právnická osoba, která se výrazně zasloužila o naplňování cílů KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.

V. - Orgány KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY

Valná hromada
Rada
Kontrolní komise

VI. - Valná hromada

1) Valná hromada je vrcholným orgánem KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY
2) Valná hromada je shromážděním všech členů KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY, případně pověřených zástupců právnických osob.
3) Valnou hromadu svolává Rada nejméně jednou do roka.
4) Statutární zástupce nebo Rada musí svolat Valnou hromadu v případě, požádá-li o to revizní komise nebo nadpoloviční většina všech členů.
5) Valná hromada je usnášeníschopná v případě, že se jí zúčastní nadpoloviční většina všech členů. Pokud se nesejde nadpoloviční většina všech členů, počká se se zahájením 30 minut. V této době prověří revizní komise, zda byli všichni členové řádně pozváni. V případě, že nebyli všichni členové na Valnou hromadu pozváni, je jednání zrušeno a Rada stanoví nový termín. V případě, že byli členové pozváni, jedná po uplynutí 30 minut Valná hromada v počtu, v jakém se sešla a její závěry jsou platné.
6) Valná hromada zejména:
volí Radu a kontrolní komisi KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY
schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období
schvaluje plán činnosti a rozpočet na další období.
vyjadřuje se ke všem otázkám činnosti KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.
rozhoduje o změně stanov
rozhoduje o výši členských příspěvků
7) Závazným dokumentem Valné hromady je usnesení, se kterým musí souhlasit nadpoloviční většina všech přítomných delegátů.
8) Průběh Valné hromady je zaznamenán v zápise z Valné hromady. Delegáti Valné hromady mají právo, aby v zápise bylo na jejich žádost uvedeno, pro jaký návrh hlasovali.

VII. - Rada KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY

1) Řídí činnost organizace v období mezi valnými hromadami
2) Rada má minimálně pět členů, vždy však lichý počet. Členem Rady je vždy statutární zástupce organizace (ředitel), který je oprávněn jednat jejím jménem. Statutární zástupce odpovídá Radě za svou činnost.
3) Rada volí předsedu KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY a zástupce předsedy. Ti v případě pověření mohou v nepřítomnosti statutárního zástupce (ředitele) jednat jménem KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.
4) Rada je usnášeníschopná v případě, že se sejde nejméně polovina jejích členů. O důležitých otázkách rozhoduje hlasováním. V případě rovnosti hlasů je hlas ředitele rozhodující. Členové Rady mají právo, aby na jejich žádost bylo v zápise uvedeno, pro jaký návrh hlasovali. 5) Rada pravidelně projednává všechny záležitosti týkající se činnosti KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY, řeší finanční otázky, organizuje akce KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY, koordinuje pzentaci na veřejnosti.
6) Rada plní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.
7) Za svoji činnost odpovídají členové Rady Valné hromadě.
8) Rada rozhoduje o členských otázkách, schvaluje čestné členství.

VIII. - Revizní komise

1) Vykonává kontrolní a revizní činnost. Jejím základním úkolem je kontrolovat dodržování stanov KLUBU DOMINO, DTA a hospodaření.
2) Za svoji činnost je odpovědná Valné hromadě, které předkládá zprávu o kontrolní a revizní činnosti.
3) Kontrolní komise je nejméně dvoučlenná, v jejím čele stojí předseda. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v jiných orgánech KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA.

IX. - Organizační struktura KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY

1) KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA sestává z odborných skupin, jimiž jsou:
a) Klub Domino (KD). Organizuje především zájmové kroužky pro členy i nečleny KD, DTA.
b) Dětská tisková agentura (DTA). Zajišťuje agenturní zpravodajství.
c) Radio Domino (RD). Organizuje a zajišťuje vysílání dětského rádia Domino.
d) Agentura Dominik (AD). Pomáhá s přípravou a realizací programu KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY, zajišťuje činnost vyplývající z platných živnostenských listů KLUBU DOMINO, DTA.
e) Regionální redakce (RR). Vznikají v místech, kde jsou nejméně dva regionální zpravodajové mladší 18 let a jeden vedoucí/šéfredaktor, kterým musí být osoba starší 18 let.
f) Zpravodajové (Z). Jsou základním článkem při plnění cílů a poslání KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.
Funkci regionálního zpravodaje mají všichni členové KD, DTA.
V případě potřeby mohou vznikat další odborné skupiny. Jejich zřízení schvaluje Valná hromada.
2) V čele každé odborné skupiny stojí vedoucí/šéfredaktor, kterým musí být osoba starší 18 let. Vedoucí/šéfredaktor je oprávněn jednat jménem odborné skupiny a je za svou činnost odpovědný Radě KD, DTA.
3) Odborné skupiny si mohou budovat vlastní organizační struktury, vyhovující jejich činnosti, nemají však vlastní právní subjektivitu.

X. - Zásady hospodaření

1) KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA samostatně hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2) Zdroje majetku jsou zejména:
- členské příspěvky
- dary a příspěvky fyzických či právnických osob
- dotace a granty
- výnosy z majetku
- příjmy z činností při naplňování cílů a programu KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY
3) KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA vede jednoduché účetnictví.
4) Hlavním nástrojem zabezpečení řádného hospodaření je rozpočet schválený Valnou hromadou.
Rozpočet sestavuje každoročně Rada KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY, dílčí rozpočty na jednotlivé akce a regionální redakce připravují vedoucí redaktoři a osoby za akce odpovědné.
5) Plnění rozpočtu schvaluje Valná hromada.
6) Úplné znění zásad hospodaření KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY je stanoveno v Hospodářské směrnici KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY, kterou vypracovává a schvaluje Rada KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY.

XI. - Zánik KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY

1) KLUB DOMINO, DĚTSKÁ TISKOVÁ AGENTURA může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
2) K zániku může též dojít rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR nebo soudu.
3) O zániku KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY, o způsobu likvidace majetku a ustanovení likvidátora rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
4) V případě zániku KLUBU DOMINO, DĚTSKÉ TISKOVÉ AGENTURY bez právního nástupce musí být provedena likvidace podle ust. § 70 až 75 obchodního zákoníku a souvisejících předpisů. Likvidační zůstatek může být darován občanskému sdružení nebo právnické osobě se stejným či podobným zaměřením.

XII. - Závěrečné ustanovení

Stanovy lze měnit pouze rozhodnutím Valné hromady přijatým nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů.
 
TOPlist